TERMINY OKRESOWYCH BADAŃ
TECHNICZNYCH

Website Creator

Okresowe badanie techniczne motocykla, motoroweru, skutera lub quada, należy wykonać najpóźniej w dniu określonym w dowodzie rejestracyjnym, jako termin kolejnego okresowego badania technicznego, Diagnosta po przeprowadzeniu kolejnego badania technicznego z wynikiem pozytywnym, okreśa termin kolejnego badania technicznego poprzez wpisanie do dowodu rejestracyjnego daty wykonania oraz daty ważności aktualnie przeprowadzonego badania technicznego, czyli określa kolejny termin wykonania okresowego badania technicznego.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym określa następujace terminy okresowych badań Technicznych

Dla motocykli:
  • nowy pojazd - 3 lata od daty pierwszej rejestracji,
  • następnie - 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od daty wykonania okresowego badania technicznego,
  • następnie - 1 rok od daty przeprowadzonego badania technicznego.

Dla motorowerów:

  • nowy pojazd - 3 lata od daty pierwszej rejestracji,
  • następnie - 2 lata od daty przeprowadzonego badania technicznego.

Motocykle sprowadzony z poza granic RP

W przypadku gdy pojazd sprowadzony został z poza granic RP w którym to, przeprowadzone zostało badanie okresowe datowane przed pierwszą rejestracją, Terminy następnego badania określone powyżej mogą zostać zmienione. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdy do upływu terminu okresowego badania technicznego pozostał okres czasy krótrzy niż 1 rok.

Przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym, określają termin kolejnego badania technicznego motocykla, motoroweru, skutra lub quada na co najmniej 1 rok. Terminy te uzależnine są od daty przeprowadzenia badania i wynoszą:


  • nowy pojazd - 3 lata od daty pierwszej rejestracji lub 2 lata od daty wykonania badania przed pierwszą rejestracją,
  • następnie - 5 lat od daty pierwszej rejestracji, ale nie później niż 2 lata od wykonania badania przed pierwszą rejestracją lub 1 rok od wykonania badania technicznego przed pierwszą rejestracją.


Termin badania technicznego komplikuje się w przypadku motocykli motorowerów, skuterów i quadów, które zarejestrowane był poza granicami RP znacznie później niż nastąpiła ich sprzedaż. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku gdy, motocykl, motorowewr, skuter lub quad po sprzedaży przez producenta, nigdy nie uczestniczył w ruchu drogowym, a służył jedynie jako ekspozycyja wystawowa. W takim przypadku Wydział Komunikacji może zażądać, aby za dzień pierwszej rejestracji uznać datę sprzedaży pojazdu (data rozpoczęcia użytkowania pojazdu), albo co gorsze, za datę pierwszej rejestracji uznać 1 stycznia roku produkcji pojazdu.


W wielu krajach motorowery, skutery i quady nie podlegają rejestracji. Dopuszczone są one do ruchu automatycznie, bez dowodu rejestracyjnego, W Polsce zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym dopuszczone do ruchu są przyczepy motocyklowe, przyczepy rolnicze specjalne oraz pojazdy wolnobieżne. Jednakże w naszym kraju motorowery, skutery i quady podlegają rejestracji, a od jakiegoś już czasu także okresowym badaniom technicznym. Kluczową więc sprawą dla rejestracji motoroweru, skutera lub quada jest ustalenie daty pierwszej rejestracji, ktra wpisana później będzie do dowodu rejestracyjnego, Data ta ma wpływ na określenie terminu następnego badania technicznego a co ważniejsze, na podstawie tej daty określa się warunki techniczne jakim powinien odpowiadać dany pojazd.


Za datę pierwszej rejestracji motoroweru, skutera lub quada sprowadzonego z kraju w którym nie polegał on rejestracji, powinno się uznać datę rozpoczęcia użytkowania, czyli datę sprzedaży pojazdu przez producenta lub jego przedstawiciela. W przypadku gdy nowy właściciel nie posiada dokumentu potwierdzajacego kiedy nastąpiła pierwsza sprzedaż, za datę pierwszej rejestracji należy uznać 1 stycznia roku produkcji pojazdu. Niestety część Wydziałów Komunikacji stoi na stanowisku, że tylko 1 stycznia roku produkcji jest prawidłową datą pierwszej rejestracji. Prowadzi to do takiej anomali, że pojazd według polskich dokumentów, wcześniej został zarejestrowany, dopuszczony do ruchu niż został przez producenta sprzedany, a czasami zanim został wyprodukowany. Wszystko w porządku jeżeli nie ma dokumentów, ale gdy są ?